Whatsapp met IVA Bleiswijk
Bel met IVA Bleiswijk
Mail met IVA Bleiswijk

Privacy Policy IVA Bleiswijk BV

Dit is de privacyverklaring van IVA Bleiswijk BV.


IVA Bleiswijk BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IVA Bleiswijk BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene.


Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. -verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. -vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. -passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. -geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. -op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als IVA Bleiswijk BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

IVA Bleiswijk BV
Hoefweg 235
2665 LB BLEISWIJK
Tel: 010-5291010
Contactpersoon gegevensbescherming:
Dhr. J. Lewis
justin@ivableiswijk.nl


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door IVA Bleiswijk BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-Het aangaan van overeenkomsten
-Voertuigverwerking (b.v. exporteren)
-Het voorkomen van fraude en strafbare feiten
-Het beveiligen van locatie met cameratoezicht


Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail)
-Postcode
-Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is
-Bankrekeningnummer en kopie bankpas
-Inlognaam ivableiswijk.nl
-Voertuig kentekenplaat
-Voertuig chassisnummer


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-exporteren voertuigen
-transporteren voertuigen
-Het aangaan van een financieringsovereenkomst
-uitvoeren van een publiekrechtelijke taak


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Indien wij persoonsgegevens delen aan verwerkers in een derde land buiten de EU verstrekken, doen we dat alleen wanneer dat land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt of de verwerker passende waarborgen biedt.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IVA Bleiswijk BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

-Preventieve maatregelen: voorkomen dat een dreiging leidt tot een beveiligingsincident
-Detectieve maatregelen: weten dat er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden
-Repressieve maatregelen: beperken van de negatieve gevolgen van de beveiligingsincident
-Herstelmaatregelen: verhelpen van de negatieve gevolgen
-Correctieve maatregelen: repareren van de gebleken tekortkoming in de beveiliging

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Gebruik van informatie

IVA Bleiswijk BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat IVA Bleiswijk BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. IVA Bleiswijk BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen IVA Bleiswijk BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-Mail

IVA Bleiswijk BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met IVA Bleiswijk te corresponderen, accepteert u dat risico.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle publicaties en uitingen van IVA Bleiswijk BV zijn beschermd door auteursrecht. En andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat IVA Bleiswijk BV daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.